Yixin Wang 王怡心

Research Assistant


2014 - 2019 Undergraduate, Clinical Medicine, Shandong University, Jinan, Shandong, China
2019 - 2020 Postgraduate, Peking Union Medical College& Peking Union Medical College Hospital, Beijing, China